Novinky
Xiaomi kultúra

Spoločnosť Xiaomi bola založená v roku 2010 podnikateľom Lei Jun, ktorý je presvedčený, že vysokokvalitná technológia nemusí stáť majetok. Jeho cieľom je vytvárať kvalitnú techniku prístupnú pre všetkých. Tím spoločnosti...

viac
Ako si správne vybrať mobilný telefón?

V dnešnej dobe je telefón neoddeliteľnou súčasťou či už súkromného, ale aj pracovného života človeka. V prvom rade, je veľmi dôležité určiť si koľko finančných prostriedkov môžete do kúpy mobilného...

viac
Lenovo vyhralo 6 ocenení iF Product Design

Návrhy tabletov, notebookov alebo počítačov z dielne Lenovo začínajú prístupom, v jadre ktorého stojí človek, aby sa tak dizajnéri vedeli zamerať na potreby skutočných používateľov, vďaka čomu sa môžu usilovať o dosiahnutie ideálnej rovnováhy medzi formou...

viac
Ako si správne vybrať notebook?

Chceli by sme Vám uľahčiť a čo najlepšie poradiť pri výbere noteboku vhodný práve pre Vás a preto sme pripravili pár vhodných rád. V prvom rade by ste si mali...

viac

 

Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

1 KONTAKT

2 SPÔSOB NÁKUPU

3 DODANIE TOVARU

4 DOKLADY

5 CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6 NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA

7 NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA TOVARE

8 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10 ORGÁN DOZORU

 

11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1. KONTAKT

Smartshop s.r.o. 

Kaštielska 2, 821 05  Bratislava

 

IČO: 36 727 920

IČ DPH: SK2022312633

 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 44197/B

 

           +421 902 802 456

 

         info@laptopyshop.eu

 

 2. SPÔSOB NÁKUPU

2.1       Kupujúci nakupuje tovar z pohodlia svojho domova alebo z iného miesta s internetovým pripojením v internetovom obchode www.laptopyshop.eu .

2.2       Kupujúci si zvolí z aktuálnej ponuky tovarov predávajúceho uvedenej na webovom sídle www.laptopyshop.eu , kde sú uvedené nasledujúce informácie o tovare:

-  názov

-  vyobrazenie

-  hlavné vlastnosti tovaru

-  celková predajná cena tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty

-  platobné podmienky

-  dodacie podmienky

-  záruka

2.3       Zvolený tovar kupujúci vloží do nákupného košíka. Pri jednom nákupe môže kupujúci vložiť do nákupného košíka aj viac tovarov.

2.4       Po vložení tovaru(ov) do nákupného košíka postupuje kupujúci nasledovne:

 • KROK 1:       doplní fakturačné a kontaktné údaje kupujúceho
 • KROK 2:       určí miesto dodania tovaru
 • KROK 3:       zhrnie objednávku
 • KROK 4:       oboznámi sa so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom
 • KROK 5:       odošle objednávku stlačením tlačidla „objednať“

2.5       Kupujúci stlačením tlačidla „Odoslať záväznú objednávku“ výslovne potvrdzuje, že:

 1. sa oboznámil a súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho
 2. sa oboznámil a súhlasí s reklamačným poriadkom predávajúceho
 3. je oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu tovaru uvedenú v odoslanej objednávke.

 

2.6       Po odoslaní objednávky kupujúci bezodkladne obdrží elektronické potvrdenie odoslania objednávky a najneskôr na najbližší nasledujúci pracovný deň potvrdenie objednávky predávajúcim alebo vyrozumenie predávajúceho o nemožnosti potvrdenia objednávky z dôvodu vypredania tovaru alebo z iného dôvodu.

2.7       Odoslanie objednávky z právneho hľadiska predstavuje návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Potvrdenie objednávky predávajúcim sa považuje za akceptovanie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú okamihom doručenia potvrdenia objednávky predávajúcim kupujúcemu.

2.8       Kúpna zmluva je uzatvorená prostredníctvom elektronických zariadení na diaľku v súlade so Zákonom o elektronickom obchode a v písomnej podobe podľa § 46 ods. 2 Občianskeho zákonníka v slovenskom jazyku.

 

2.9       Uzavretou kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu tovaru.

 

3. DODANIE TOVARU

3.1       Tovar bude kupujúcemu dodaný zasielateľskou spoločnosťou UPC do miesta určenia uvedeného kupujúcim v odoslanej objednávke tovaru.

3.2       Dodanie tovaru na ktorékoľvek miesto v rámci Slovenskej republiky je bezplatné.

3.3       Predávajúci garantuje dodanie tovaru do piatich (7) dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy na diaľku.

3.4       Predávajúci bez zbytočného odkladu oznámi kupujúcemu odoslanie tovaru.

3.5       Predávajúci je oprávnený dodanie tovaru odoprieť, ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu tovaru riadne a včas.

3.6       Ak predávajúci dodá tovar pred určenou dobou, je kupujúci oprávnený a zároveň povinný tovar prevziať.

3.7       Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, môže predávajúci predmet kúpy uskladniť a za uskladnenie požadovať od kupujúceho poplatok (skladné) vo výške 2,- € za každý deň omeškania s prevzatím tovaru.

3.8       Náklady za opakované doručenie tovaru kupujúcemu znáša kupujúci.

3.9       V prípade, že predávajúci po uzavretí kúpnej zmluvy, avšak pred doručením tovaru kupujúcemu, zistí, že nie je schopný tovar doručiť v dohodnutom čase, je povinný to bezodkladne oznámiť kupujúcemu a navrhnúť mu iný termín doručenia tovaru, prípadne iné vhodné riešenie. Ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.

3.10    Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť pri prebratí tovaru. Najmä sa dohodnúť s osobou poverenou doručením tovaru na presnom čase prebratia tovaru. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a na potvrdenie doručenia a odovzdania tovaru.  V prípade, že kupujúci neposkytnutím ani minimálnej súčinnosti pri doručovaní tovaru spôsobí, že doručovanie tovaru bude neúspešné, predpokladá sa, že kupujúci odmietol tovar prevziať. Náklady spojené s opätovným doručovaním tovaru je povinný zaplatiť kupujúci.

3.11    Kupujúci je povinný skontrolovať ihneď po doručení tovaru prepravnou spoločnosťou, či tovar nejaví známky poškodenia, či nejde o zjavne iný tovar alebo či tovar nemá akékoľvek iné vady, ktoré možno okamžite zistiť.

 

3.12    V prípade, že kupujúci zistí, že tovar vykazuje zjavné vady, kupujúci je povinný odmietnuť prevzatie takéhoto tovaru a túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu.  

 

3.13    Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehotu určenej v kúpnej zmluve, odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

 

4. DOKLADY

4.1       Predávajúci odovzdá kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru.

4.2       Odovzdanie dokladov sa uskutočňuje pri dodaní tovaru v mieste tohto dodania, ak k ich odovzdaniu nedošlo skôr.

 

5 CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1       Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodaný tovar v súlade so zmluvou.

5.2       Každý tovar je pri predaji označený cenou platnou v čase ponuky, a to informáciou o cene uvedenou pri príslušnom tovare na webovom sídle www.laptopyshop.eu

5.3       Kupujúci je povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu bankovým prevodom na účet predávajúceho bezodkladne po doručení daňového dokladu predávajúcim.

5.4       Kúpna cena sa považuje za zaplatenú pripísaním sumy zodpovedajúcej kúpnej cene na účet predávajúceho.

5.5       Predávajúci môže robiť odovzdanie tovaru alebo dokladov závislým od zaplatenia kúpnej ceny.

5.6       Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny tovaru, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho popri plnení úroky z omeškania a náhradu škody vo výške, ktorá nie je krytá úrokmi z omeškania; výšku úrokov z omeškania ustanovuje vykonávací predpis.

5.7       Súčasťou ceny je aj daň z pridanej hodnoty a pri dovážanom tovare aj clo a iné platby vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi.

5.8       V prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti o viac ako 7 kalendárnych dní, je predávajúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

5.9       Pri platbe zo zahraničia je kupujúci povinný uhradiť všetky bankové poplatky tak, aby bola v prospech bankového účtu predávajúceho pripísaná úhrada za tovar v plnej výške.

5.10   Kupujúci súhlasí s vystavením a zaslaním elektronickej faktúry za tovar.

 

6 NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA

6.1     Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru, len čo je mu objednaný tovar odovzdaný za predpokladu, že kúpna cena tovaru bola kupujúcim zaplatená riadne a včas.

7 NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA TOVARE

7.1       Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase určenom na dodanie tovaru, ak sa v tomto čase umožnilo kupujúcemu nakladať s tovarom a o tejto možnosti kupujúci vedel.

7.2       Ak sa kupujúcemu umožní nakladať s tovarom alebo ak sa dozvie o tejto možnosti až neskôr, prechádza nebezpečenstvo v čase, keď má túto možnosť a dozvie sa o nej.

7.3          Škodou na veci je strata, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie tovaru bez ohľadu na to, z akých príčin k nim došlo.

 

8 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1       Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

8.2       Kupujúci - spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

8.3       Kupujúci - spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.

8.4       Kupujúci - spotrebiteľ môže použiť nasledujúci formulár na odstúpenie od zmluvy:

 

***

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

-          Komu: Smartshop s. r. o., so sídlom: Kaštielska 2, 821 05  Bratislava, e-mail: info@laptopyshop.eu

-          Týmto oznamujem / oznamujeme*, že odstupujem / odstupujeme* od zmluvy na tento tovar: ..........

-          Dátum objednania / dátum prijatia* ..........

-          Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov* ..........

-          Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov* ..........

-          Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..........

-          Dátum ..........

* Nehodiace sa prečiarknite.

***

 

8.5       Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

8.6       Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

8.7       Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa predchádzajúceho odseku rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby.

8.8       Pri odstúpení od zmluvy nie je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa vyššie uvedeného odseku pred tým, ako mu je tovar doručený.

8.9       Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

8.10    Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. 

8.11       Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 

 

9 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1       Predávajúci ako prevádzkovateľ internetového obchodu má zaregistrovaný informačný systém osobných údajov s názvom „laptopyshop.eu“ na Úrade na ochranu osobných údajov SR pod registračným číslom: 1512143.

9.2       Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho za účelom a  v rozsahu nevyhnutnom na plnenie kúpnej zmluvy.

9.3       Predmetom spracúvania sú titul, meno, priezvisko, adresa kupujúceho, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu.

9.4       Osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo predávajúci sprístupňuje zasielateľskej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru.

9.5       Odoslaním objednávky udeľuje kupujúci súhlas so spracovaním jeho osobných údajov predávajúcim vo vyššie uvedenom rozsahu.

9.6       Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu správne, úplné a aktuálne osobné údaje.

9.7       Predávajúci zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov.

9.8       Predávajúci chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

9.9       Predávajúci zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch kupujúceho, ktoré spracováva.

9.10    Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

 

 

10 ORGÁN DOZORU

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Odbor výkonu dozoru

 

Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07  Bratislava 27

 

tel.: 02/ 58272 172, 02/58272 104

fax: 02/ 58272 170

 

Podávanie podnetov, sťažností, návrhov a žiadostí11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1    Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria nedeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

11.2    Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred znením všeobecných obchodných podmienok.

11.3    Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na webovom sídle www.laptopyshop.eu v deň odoslania objednávky kupujúcim.

11.4    Na právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky, najmä zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšie.

11.5    Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete, ako platnú a záväznú pre obe strany.

11.6    Pokiaľ vzťah súvisiaci s nakupovaním v elektronickom obchode www.laptopyshop.eu alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, kupujúci a predávajúci sa dohodli, že sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.7    Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (e-mailu alebo sms správy) na kupujúcim poskytnutú e-mailovú adresu, resp. tel. číslo kupujúceho (mobil), považuje sa táto správa (e-mail alebo sms správa) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak kogentné právne predpisy neustanovujú inak.

11.8    Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz.

11.9    Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto všeobecných obchodných podmienok. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia všeobecných obchodných podmienok predávajúceho.

11.10  Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.

11.11     Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. mája 2015.

 

 

Reklamačný poriadok

1. KONTAKT

2. VADY TOVARU

3. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY

4. ZÁRUKA ZA AKOSŤ

5. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY

6. POVINNOSTI KUPUJÚCEHO PRI UPLATNENÍ VÁD

7. NÁROKY Z VÁD TOVARU

8. REKLAMÁCIA

9. DOZOR

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 

1. KONTAKT

Smartshop s. r. o.

 

Kaštielska 2, 821 05  Bratislava

 

IČO: 36 727 920

IČ DPH: SK2022312633

 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 44197/B

 

            +421 902 802 456*

            info@laptopyshop.eu

 

 

* nie je číslom služby so zvýšenou tarifou.

 

2. VADY TOVARU

2.1       Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje kúpna zmluva.

2.2       Predávajúci je povinný tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre taký tovar v obchodnom styku, alebo ak nemožno tento spôsob určiť, spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru.

2.3       Ak predávajúci poruší povinnosť dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje kúpna zmluva a povinnosť tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre taký tovar v obchodnom styku, alebo ak nemožno tento spôsob určiť, spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru, má tovar vady.

2.4          Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie tovaru.

 

3. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY

3.1       Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

3.2       Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

3.3       Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

3.4       Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy.

 

4. ZÁRUKA ZA AKOSŤ

4.1       Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci písomne záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.  

4.2       Záručná doba je 24 mesiacov pre fyzické osoby, pre právnické osoby a firmy je záruka 12 mesiacov

4.3       Ak ide o použitú vec, záručná doba môže byť kratšia, nie však kratšia ako 12 mesiacov.

4.4       Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

4.5       Ak z obsahu zmluvy alebo záručného vyhlásenia nevyplýva niečo iné, začína záručná doba plynúť odo dňa dodania tovaru.

4.6       Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

 

 

5. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY

5.1       Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok.

5.2       Záruka sa nevzťahuje na:

 1. zariadenia s porušenou plombou,
 2. softvér (vrátane predinštalačného softvéru), ktorého záruka je definovaná v softvérových licenčných podmienkach,
 3. zariadenia, ktoré kupujúci svojvoľne demontoval, či vymieňal ich komponenty,
 4. poruchy spôsobené neodborným zásahom, inštaláciou, opravou alebo modifikáciou kupujúcim,
 5. zariadenia, z ktorých bolo odstránené, zničené, zjavne zmenené alebo odcudzené sériové číslo,
 6. poruchy spôsobené násilným zaobchádzaním,
 7. poruchy spôsobené nepoužívaním originálneho spotrebného materiálu pre dané zariadenia,
 8. poruchy spôsobené použitím iných dielov, materiálov, neurčených na použitie s výrobkom,
 9. poruchy spôsobené zanedbaním bežnej údržby,
 10. poruchy spôsobené prevádzkovaním výrobku mimo prevádzkových podmienok uvedených v návode na použitie,
 11. poruchy spôsobené používaním zariadenia iným spôsobom, než je odporúčaný alebo na aký bolo zariadenie určené a dimenzované, poruchy spôsobené nadmerným používaním a opotrebovaním,
 12. poruchy spôsobené prevádzkovaním výrobku v takom prostredí u kupujúceho, ktoré predstavuje bezpečnostné alebo zdravotné riziko,
 13. poruchy spôsobené používaním softvéru neurčeného na použitie s výrobkom,
 14. poruchy spôsobené škodlivým kódom (vírus, spyware...), ktorý kupujúci vedome či nevedome zaviedol do systému,
 15. poruchy spôsobené vyššou mocou, nehodou, požiarom, vodou, atmosférickým výbojom, prepätím v sieti, zemetrasením a pod.
 16. poruchy spôsobené prepravou,
 17. bežné opotrebenie vecí (alebo ich častí) spôsobené používaním,
 18. na kompatibilitu predávaných počítačových komponentov a produktov, mimo kombinácií garantovaných výrobcami daných komponentov a produktov.

6. POVINNOSTI KUPUJÚCEHO PRI UPLATNENÍ VÁD

6.1       Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

6.2       Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia tovaru ak ide o fyzickú osobu, právnická osoba a podnikatelia do 12 mesiacov.

6.3       Len čo kupujúci zistí vadu prevzatého tovaru, je povinný tovar uschovať po primeranú dobu, ktorú určí predávajúci na preskúmanie vady.

6.4          Kupujúci je povinný prekontrolovať stav tovaru pri prevzatí od zasielateľskej spoločnosti (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie obalov) podľa priloženého dodacieho listu a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky  a o odmietnutí zásielky bezodkladne informovať predávajúceho. 

 

7. NÁROKY Z VÁD TOVARU

7.1       Tento reklamačný poriadok upravuje nároky z vád tovaru spotrebiteľov. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Nároky z vád tovaru kupujúceho, ktorý je podnikateľom, upravujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

 

ODSTRÁNENIE VADY

7.2       Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 

VÝMENA TOVARU

7.3       Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

7.4       Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.5       Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

7.6       Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom sa mu dodal.

7.7       Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

ZĽAVA Z CENY TOVARU

7.8       Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné túto vadu opätovne reklamovať.

7.9       Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

7.10       Nárok na zľavu z kúpnej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar bez vád, a hodnotou, ktorú mal tovar dodaný s vadami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie. 

 

8. REKLAMÁCIA

8.1       Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku.

 

MIESTO UPLATNENIA REKLAMÁCIE

8.2       Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený.

8.3       Kontaktné údaje na uplatnenie reklamácie sú:

reklamácia uplatnená poštou:                     Smartshop s. r. o., Kaštielska 2, 821 05  Bratislava

reklamácia uplatnená elektronicky:         info@laptopyshop.eu

 

8.4       Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.

8.5       Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim.

8.6       Náklady za prepravu reklamovaného tovaru hradí kupujúci. 

8.7       Náklady na zaslanie tovaru kupujúcemu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

 

LEHOTA NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE

8.8       Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

8.9       Ak ide o použitý tovar, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov pre fyzické osoby, pre právnické osoby do do 12 mesiacov - odo dňa prevzatia použitého tovaru kupujúcim alebo do doby, na ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodli. 

8.10    Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

8.11    Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

 

LEHOTA NA VYBAVENIE REKLAMÁCIE

8.12    Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci poučí spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.13    Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.14    Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

POTVRDENIE O UPLATNENÍ REKLAMÁCIE A DOKLAD O VYBAVENÍ REKLAMÁCIE

8.15    Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu potvrdenie.

8.16    Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

8.17    Predávajúci vydá o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.18    Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

9. DOZOR

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Odbor výkonu dozoru

 

Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

 

tel.: 02/ 58272 172; 02/58272 104

fax: 02/ 58272 170

 

Podávanie podnetov, sťažností, návrhov a žiadostí

 

 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1    Tento reklamačný poriadok tvorí nedeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

10.2    Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením reklamačného poriadku.

10.3    Na právne vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky.

10.4    Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku, t. j. telefonickú a elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete, ako platnú a záväznú pre obe strany.

10.5    Pokiaľ vzťah súvisiaci s nakupovaním v elektronickom obchode www.laptopyshop.eu alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, kupujúci a predávajúci sa dohodli, že sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

10.6    Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak kupujúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (e-mailu alebo sms správy) na kupujúcim poskytnutú e-mailovú adresu, resp. tel. číslo kupujúceho (mobil), považuje sa táto správa (e-mail alebo sms správa) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak kogentné právne predpisy neustanovujú inak.

10.7    Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz.

10.8    Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie tohto reklamačného poriadku. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia reklamačného poriadku predávajúceho.

10.9       Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. mája 2015.

Copyright 2015 - 2023 © laptopyshop.eu